Az i-TV Digitális Távközlési Zrt. 2018. május 25-ei hatállyal módosítja kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF

 

Ezúton értesítjük tisztelt Előfizetőinket, hogy az i-TV Digitális Távközlési Zrt. 2018. május 25-ei hatállyal módosítja kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF).

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-étől közvetlenül alkalmazandó GDPR rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)) tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

  1. május 25-étől a szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeink legfontosabb változásai a következők:

– pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok), valamint

– az adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

Általános Szerződési Feltételeink teljes szövege megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.i-tvzrt.hu weboldalon.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 132. § (5) bekezdése szerint amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás joga.